ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลและวัสดุที่จัดทำโดย Koln 3D Technology (Medical) Limited (“Koln”) บนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น แม้ว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้และ Koln ขอปฏิเสธความรับผิดโดยชัดแจ้งสำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว

 

ข้อมูลและวัสดุที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือโดยนัยเพื่อทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์หรือการวินิจฉัยหรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น คุณจะต้องปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์ของคุณเอง แทนที่จะพึ่งพาข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ Koln จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ บนเว็บไซต์นี้

 

ลิงค์บนเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ แต่สิ่งนี้ไม่ถือเป็นการรับรองโดย Koln ของเว็บไซต์ดังกล่าวหรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ การโฆษณา หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น คุณรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวจัดทำโดยองค์กรอื่น และ Koln ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าว

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาอื่นๆ ให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก