คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บทนำ

Koln 3D Technology (Medical) Limited มุ่งมั่นที่จะให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าทุกราย และเคารพในความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา

แถลงการณ์การปฏิบัติ

Koln 3D Technology (Medical) Limited ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ไว้วางใจและมีความสำคัญในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว และพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) (“กฤษฎีกา”)

โปรดอ่านคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัว (“PPS”) ซึ่งใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมหรือใช้โดย Koln 3D Technology (Medical) Limited และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “Koln 3D”, “ของเรา”, “เรา” หรือ “ เรา” ด้านล่างนี้) หากคุณเป็นลูกค้าของ Koln 3D อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในข้อตกลงของคุณที่ทำขึ้นกับเราซึ่งอาจเป็นส่วนเสริมหรือมีความสำคัญเหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำชี้แจง

  1. ขอบเขต การรวบรวม และการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 Koln 3D อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่หรือที่อาจเป็นลูกค้ารายบุคคล (ซึ่งพวกเขาเป็นนิติบุคคล ตัวแทนบุคคลของพวกเขา) ซึ่งมีความจำเป็นตามสมควรสำหรับหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่หรือกิจกรรมใด ๆ ของเรา (หรือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกเขา) ความล้มเหลวในการให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการหรือหรือดำเนินการธุรกรรมหรือความร่วมมือใด ๆ ตามที่ร้องขอได้

1.2 Koln 3D จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้สมัครงาน ความล้มเหลวในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการสมัครรับตำแหน่งต่อไปได้

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ หมายเลขเอกสารประจำตัว วันเกิด เพศ ประวัติการรักษา รายละเอียดบัญชีธนาคาร และ/หรือระดับการศึกษา

1.4 Koln 3D อาจรวบรวม จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของ Koln 3D ในนามของลูกค้าของเราแต่เพียงผู้เดียวและตามคำแนะนำของพวกเขา สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว Koln 3D ไม่ควรถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แต่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลเท่านั้น ลูกค้าของ Koln 3D ควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ (i) ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาและกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ และการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  และ (ii) การได้รับความยินยอมและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลดังกล่าว

1.5 อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนจำกัดเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ของเราต้องรู้จักที่อยู่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ เราไม่ใช้ ‘คุกกี้’ Koln 3D จะไม่บังคับให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา เว้นแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะต้องตอบคำถามเฉพาะหรือให้บริการ

  1. การใช้ การแบ่งปัน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น:

การยืนยันตัวตนของคุณ

ตอบคำถามเฉพาะของคุณหรือตอบกลับข้อร้องเรียนของคุณ

การให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราแก่คุณ

การตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเราต่อคุณตามความยินยอมของคุณตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในกฎหมาย

การดำเนินธุรกิจ การบริหารและการวางแผนของเรา

ดำเนินการตรวจสอบสถานะ

การประเมินผู้สมัครงาน

การรวบรวมสถิติ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษา

ปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจัดหาให้คุณ

ตรวจสอบเครดิต การชำระเงิน และ/หรือสถานะของคุณ และดำเนินการตามคำสั่งในการชำระเงินและการหักบัญชีหรือสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราให้กับคุณ และ/หรือบังคับใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย/ตามสัญญาของเรา

อำนวยความสะดวกในการดำเนินการประจำวันของบัญชีของคุณและ/หรือการเรียกเก็บเงินจากยอดคงค้างในบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการมีส่วนร่วมของผู้ทวงหนี้

ทำให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าที่ตามกฎหมาย ภาระผูกพันที่เป็นหนี้กับบุคคลที่สามหรือหน่วยงานของรัฐ) และแนวปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราให้กับคุณ

การป้องกันหรือตรวจจับอาชญากรรม

การเปิดเผยตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนด และ

วัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างคุณและ Koln 3D รวมถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในการติดต่อหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องที่เราได้ทำขึ้นกับคุณเพื่อการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์

2.2 นอกเหนือจากพนักงาน บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนของ Koln 3D เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานและกิจกรรมของเราดังกล่าว เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ตามภาระผูกพันตามกฎหมายหรือตามที่ศาลหรือคณะตุลาการของเขตอำนาจศาลกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลดังกล่าวที่สามารถพิสูจน์สิทธิ์/อำนาจในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

  1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละกรณี แต่ Koln 3D จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินความจำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบ

  1. การป้องกัน

4.1 Koln 3D ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมนั้นถูกต้อง แต่ความถูกต้องแม่นยำนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้ไว้ และเราขอแนะนำให้คุณแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้เราทราบโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการของเราตามรายละเอียดด้านล่าง

4.2 Koln 3D ยังใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การรบกวน การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

  1. การตลาดทางตรง

5.1 โดยอาศัยอำนาจตามกฤษฎีกา Koln 3D จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมหรือคำขอล่วงหน้าจากคุณ

5.2 ด้วยความยินยอมของคุณ Koln 3D อาจส่งมอบสื่อการตลาดโดยตรงแก่คุณเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา (เช่น แผ่นพับส่งเสริมการขาย จดหมายข่าว ฯลฯ) ผ่านที่อยู่อีเมลของคุณ จดหมายโต้ตอบ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือวิธีการสื่อสารอื่นใดตามความเหมาะสม

5.3 หากคุณต้องการให้ Koln ยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการตลาดแบบตรง คุณสามารถส่งคำขอของคุณไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของเราได้ตลอดเวลาตามรายละเอียดด้านล่าง

  1. การเปลี่ยนแปลงในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

6.1 Koln 3D อาจใช้ดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล แต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุง PPS ได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา การใช้เว็บไซต์และบริการของเราอย่างต่อเนื่องจะบ่งบอกว่าคุณตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อ PPS ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายปัจจุบันในขณะนั้นซึ่งคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเว้นแต่คุณจะระบุเป็นอย่างอื่นโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการของเราตามรายละเอียดด้านล่างหรือที่นั่น เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมในข้อตกลงของคุณกับเรา เราขอแนะนำให้คุณกลับมาที่หน้านี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

  1. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 การร้องขอการเข้าถึงข้อมูลหรือการแก้ไขควรทำกับเจ้าหน้าที่ธุรการของเราทางไปรษณีย์ อีเมล หรือโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

ที่อยู่:

Administration Officer, Administration Department, Koln 3D Technology (Medical) Limited, Room 322, 3/F, Core Building 2, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T., Hong Kong

Telephone: (852) 2818 2993

Email: enquiry@koln3d-tech.com

7.2 สำหรับการจัดการการเข้าถึงข้อมูลหรือคำขอแก้ไข Koln 3D จำเป็นต้องตรวจสอบและพอใจกับตัวตนของผู้ขอเพื่อให้แน่ใจว่าเขา/เธอเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นคำร้องดังกล่าว Koln 3D เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการปฏิบัติตามคำขอเข้าถึงข้อมูล

  1. สอบถาม

8.1 หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ PPS โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของเราตามรายละเอียดด้านบน คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Office of the Privacy Commissioner for Personal Data สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ www.pcpd.org.hk

หมายเหตุ: เวอร์ชันนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น หากมีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาอื่น เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่า